DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19980

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. gruodžio 16 d. Nr. D1-1038

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis:

Preambulės pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-202, 2019-04-08, paskelbta TAR 2019-04-08, i. k. 2019-05787

 1. Tvirtinu Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

 1. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai derinti vandens telkinių tvarkymo projektų, kurie buvo suderinti su Aplinkos ministerijai pavaldžiomis institucijomis iki Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ įsigaliojimo, pakeitimus vadovaujantis Aprašu.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

Aplinkos ministras                                                      Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038

 paviršinių vandens telkinių Tvarkymo reikalavimų aprašas

 I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) nustatomi aplinkosaugos reikalavimai paviršinių vandens telkinių (toliau – vandens telkiniai) tvarkymo ir (ar) jų pakrančių tvarkymo darbams.

Punkto pakeitimai:  Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. 11. Aprašo reikalavimai taikomi asmenims, atliekantiems vandens telkinių tvarkymo ir (ar) jų pakrančių tvarkymo darbus, šią veiklą derinančioms, kontroliuojančioms institucijoms, taip pat asmenims, atliekantiems melioracijos tikslais sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus.

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. 2. Aprašo nuostatos netaikomos:

2.1. vykdant vidaus vandens kelių, uostų, prieplaukų valymo ir gilinimo laivybos reikmėms darbus, kuriems taikomos Aplinkosaugos sąlygos vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“;

2.2. tvarkant dirbtinius nepratekamus vandens telkinius;

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

2.3. tvarkant vandens telkinius, esant ekstremaliajai situacijai ar šalinant ekstremaliųjų situacijų sukeltus padarinius;

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

2.4. melioracijos statiniams, kurių priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitų statinių priežiūrai, tvarkymui, statybai;

2.5. prie vandens telkinių esamų privažiavimo ir vandens paėmimo gaisriniais automobiliais vietų tvarkymui, kurios įrengiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka;

2.6. vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, valstybiniuose ar biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse, valstybinių parkų ir valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektuose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose (toliau – Saugomos teritorijos), jeigu tai numatyta šių teritorijų tvarkymo ar gamtotvarkos planuose, arba vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus, numatytus saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planuose;

Punkto pakeitimai:  Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

2.7. Baltijos jūros ir jos pakrančių tvarkymui;

2.8. naudojant nendrių išteklius pagal Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo“ 2 punkto vykdymo“;

2.9. pasienio vandenyse vykdant darbus, susijusius su valstybės sienos ir/ar krašto apsauga, jei šiuos darbus vykdyti įpareigoja įstatymai ar tarpvalstybiniai susitarimai.

Papildyta papunkčiu: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Tais atvejais, kai tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėse, parengtose pagal Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ nuostatas, numatyti kiti vandens telkinio tvarkymo reikalavimai, šio Aprašo reikalavimai gali būti netaikomi.
 2. 31. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, taikomi tik Aprašo II1 skyriuje nustatyti reikalavimai.

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1 biomanipuliacija – mokslinių tyrimų duomenimis pagrįstas vandens telkinio ekosistemos būklės gerinimo arba stabilizavimo būdas, kai įveisiamos ar pašalinamos tam tikros žuvų ar kitų vandens organizmų rūšys;

4.2. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:  Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

4.3. ežeras – natūralus vandens telkinys lėtai kintančiame duburyje, neturintis tiesioginio ryšio su jūra;

4.4. pakrantė – teritorija palei vandens telkinį, kurią sudaro sausoji kranto dalis, veikiama vandens tik per stiprų bangavimą, ypač kai yra aukštas vandens lygis, ir užliejamoji kranto dalis, periodiškai užliejama pakilus vandens lygiui;

Punkto pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

4.41. pakrantės tvarkymo darbai – pakrantėje vykdomi darbai: paplūdimio įrengimas ar tvarkymas, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) pakrantėje, nekeičiant kranto linijos; pakrantėje augančių makrofitų pjovimas ir (arba) šalinimas; pakrantės šlaito erozijos (vandens telkinio kranto linijos pasislinkimo) prevencija ar šios erozijos padarinių šalinimas;

Papildyta papunkčiu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

4.5. vandens telkinio tvarkymo darbai – vandens telkinio valymo darbai; pakrantės tvarkymo darbai; vandenyje augančių makrofitų pjovimas ir (arba) šalinimas, biomanipuliacija, teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas vandens telkinio ekosistemoje, mineralinio grunto paskleidimas ant vandens telkinio dugno, dirbtinių nerštaviečių įrengimo ir renatūralizacijosdarbai morfologinėms savybėms atkurti;

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

4.6. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

4.7. vandens telkinio valymo darbai – vandens telkinio dugne susikaupusių dugno nuosėdų šalinimas jas visas ar dalį jų iškasant ar išsiurbiant ir kiti susiję darbai: sėsdintuvų įrengimas, vamzdžių tiesimas, dugno nuosėdų transportavimas iki sandėliavimo aikštelių, sandėliavimo aikštelių įrengimas, minėtų nuosėdų tvarkymas ir panaudojimas; vandenyje augančių makrofitų sąžalynų šalinimas su šaknimis.

 1. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programos patvirtinimo“, Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“, Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (LAND 9-2009), patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“, Vandens telkinių nuosėdų litologinėje klasifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-190 „Dėl Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos patvirtinimo“, Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

IIskyrius

VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 1. Vandens telkinio tvarkymo darbus draudžiama vykdyti:

6.1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais;

6.2. visuose vandens telkiniuose – vandens paukščių perėjimo, pavasarinio žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d., vandens telkiniuose, įrašytuose į Upių ir ežerų, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams, sąrašą ir Upių ir ežerų, potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams, sąrašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“ – papildomai lašišinių žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus pakrantės tvarkymo darbus, vykdomus miestų ir miestelių teritorijose, kurie teritorijų planavimo dokumentais arba atitinkamų institucijų sprendimais teisės aktų nustatyta tvarka priskirti rekreacinėms teritorijoms.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

6.3. Neteko galios nuo 2018-12-01

Punkto naikinimas: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. 61. Vandens telkinio valymo darbus draudžiama vykdyti vandens telkinyje, kai jame detaliai išžvalgytas ir nustatyta tvarka aprobuotas naudingųjų iškasenų telkinys.

Papildyta punktu: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

 1. Planuojant ir vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, būtina vengti žalos saugomoms rūšims, jų buveinėms ar saugomoms natūralioms buveinėms. Jeigu žalos išvengti neįmanoma, darbus atlikti leidžiama, jei Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime pateikiama įrodanti informacija, kad numatomas tvarkymo darbų teigiamas poveikis visiškai kompensuos tvarkymo darbų metu padarytą žalą (pvz., padidėjusį vandens drumstumą šalinant susikaupusias dugno nuosėdas ar paskleidžiant mineralinį gruntą ant vandens telkinio dugno)pagerindamas minėtų saugomų objektų būklę.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Poveikis aplinkai vertinamas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytą tvarką, atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kai planuojamai ūkinei veiklai reikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, taip pat saugomų teritorijų institucijos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, kai vandens telkinio tvarkymo darbai numatomi įgyvendinti tokioje teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje, pateikiama kartu su derinti teikiamu Projektu ar Projekto pakeitimu.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. Vykdant pakrantės tvarkymo darbus ir (ar) tvarkant prie kranto esančią vandens telkinio dugno dalį, augalija gali būti šalinama ir įveisiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Medžiai ir krūmai saugotiniems priskiriami vadovaujantis Kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Saugotini želdiniai tvarkomi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. Vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantisatliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. Asmuo, organizuojantis tvarkymo darbus, turi užtikrinti, kad tvarkymo darbai būtų atliekami techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis, dirbantis personalas privalo būti pasiruošęs šalinti galimų avarijų padarinius.
 2. Asmuo, organizuojantis tvarkymo darbus, planuodamas naudoti ar perduoti dugno nuosėdas tręšimui žemės ūkyje, turi atlikti dugno nuosėdų tyrimus (nustatyti sausųjų medžiagų kiekį (toliau – s. m.), pH, bendrojo azoto ir fosforo, sunkiųjų metalų ir naftos produktų koncentracijas) ir užtikrinti, kad tręšimui žemės ūkyje būtų naudojamos tik I kategorijos (1 lentelė) dugno nuosėdos.

1 lentelė. Dugno nuosėdų skirstymas į kategorijas pagal sunkiųjų metalų koncentraciją

Dugno nuosėdų

kategorija

Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg s. m.
Pb Cd Cr Cu Ni Zn Hg
I <140 <1,5 <140 <75 <50 <300 <1,0
II 140–750 1,5–20 140–400 75–1000 50–300 300–2500 1,0–8,0
III >750 >20 >400 >1000 >300 >2500 >8,0

 

 1. Naftos produktais užterštos dugno nuosėdos gali būti naudojamos atsižvelgiant į teritorijos, kurioje numatytas dugno nuosėdų panaudojimas, jautrumo taršai kategoriją, nurodytą LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ 1 ir 2 prieduose (išskyrus I jautrumo taršai teritoriją).
 2. Užterštas naftos produktais dugno nuosėdas galima valyti dugno nuosėdų sandėliavimo vietoje laikantis atitinkamų aplinkos apsaugos, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimų arba iškasti ir išvežti į specialias užteršto grunto valymo vietas.
 3. Iškastų dugno nuosėdų nusodinimui, išdžiovinimui ir laikinam sandėliavimui turi būti įrengiami pakankamo dydžio dugno nuosėdų sėsdintuvai, vadovaujantis šiomis sąlygomis:

16.1. iškastas dugno nuosėdas leidžiama sandėliuoti ne ilgiau kaip metus;

16.2. sėsdintuvai turi būti ne aukštesni kaip 3 m, jų šlaitų statumas – ne didesnis kaip 45 laipsnių;

16.3. sėsdintuvai turi būti pildomi ne didesniu kaip 1:1 vandens ir dugno nuosėdų santykiu;

16.4. sėsdintuvams, kurių pylimų aukštis lygus arba mažesnis kaip 1 m, pylimo viršaus plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m, aukštesniems pylimams – kaip 1 m, atitinkamai – ne mažesnis kaip 3 m;

16.5. sėsdintuvai gali būti užpildomi ne daugiau kaip 0,5 m iki sėsdintuvo pylimo viršaus.

 1. Įrengiant dugno nuosėdų sėsdintuvą, turi būti išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis (jei dirvožemis tinkamas sėsdintuvų pylimams įrengti, dalis sėsdintuvų pylimų gali būti įrengta iš derlingo dirvožemio, nemaišant jo su mineraliniu gruntu). Vėliau jis turi būti panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti.
 2. Augalija ir dugno nuosėdos negali būti sandėliuojamos, šalinamos ar paskleidžiamos vandens telkiniuose, pelkių ir šaltinynų teritorijose, akmenynuose, natūraliose pievose, saugomų rūšių radavietėse ir augavietėse, potvynių užliejamose teritorijose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose. Vandens telkiniuose esančiose salose negali būti sandėliuojamos, šalinamos ar paskleidžiamos dugno nuosėdos.

181.Tvarkant paviršinių vandens telkinių dalis, besiribojančias su sklypais, kuriems nėra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, tokiuose sklypuose 5 m nuo kranto negali būti sandėliuojamos, šalinamos ar paskleidžiamos augalija ir dugno nuosėdos, keičiamas reljefas ir kranto linija, ardoma velėna.

Papildyta punktu: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Tręšimui žemės ūkyje gali būti naudojamos I kategorijos dugno nuosėdos. Pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, energetiniams augalams tręšti gali būti naudojamos tik I–II kategorijų dugno nuosėdos, išskyrus 24 punkte nurodytus atvejus.
 2. Dugno nuosėdos tręšimui žemės ūkyje gali būti naudojamos, kai dirvožemio pH 5,5–8,5.
 3. Maksimali tręšimo dugno nuosėdomis norma turi užtikrinti, kad į dirvožemį nepatektų: azoto – daugiau kaip 170 kg/ha per metus, fosforo – 40 kg/ha per metus.
 4. Dugno nuosėdos turi būti paskleidžiamos tolygiai, neiškreipiant esamo reljefo.
 5. 221. Vandens telkinio valymo metu iškastos / išsiurbtos dugno nuosėdos (kai jos neužterštos arba jų užterštumas neviršija teisės aktuose numatytų leistinų teršiančių medžiagų koncentracijų) gali būti paskleidžiamos tik asmeniui, organizuojančiam vandens telkinio tvarkymo darbus nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, arba perleidžiamos kitam asmeniui paskleisti jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Papildyta punktu: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Bet kokiu trešimo atveju sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemyje dėl tręšimo dugno nuosėdomis negali viršyti didžiausios leidžiamos koncentracijos (2 lentelė).

2 lentelė. Didžiausia leidžiama sunkiųjų metalų koncentracija (toliau – DLK) dirvožemyje.

Dirvožemio granuliometrinė

sudėtis

Sunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg
Pb Cd Cr Cu Ni Zn Hg
Smėliai, priesmėliai 50 1,0 50 50 50 160 0,6
Priemoliai, moliai 80 1,5 80 80 60 260 1,0
 1. Draudžiama naudoti tręšimui visų kategorijų dugno nuosėdas:

24.1. vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 10 m nuo vandens telkinio kranto linijos;

24.2. vandens telkinių pakrančių apsaugos zonose neįterpiant į gruntą;

24.3. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

24.4. teritorijose, kur sunkiųjų metalų koncentracija dirvožemyje viršija didžiausią leidžiamą sunkiųjų metalų koncentraciją (2 lentelė).

 1. 241. Įrengiant paplūdimius, turi būti užtikrinta, kad nebus:

241.1. iškirsti saugotini medžiai, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka gautas leidimas juos kirsti;

241.2. sunaikintos ar keičiamos esamos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės;

241.3. pilamas storesnis kaip 40 cm grunto sluoksnis;

241.4. keičiama vandens telkinio kranto linija.

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. 242. Draudžiama įrengti paplūdimį:

242.1. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio / polinkio kampas didesnis kaip 10o;

242.2. pelkių ir šaltinynų teritorijose;

242.3. natūraliose pievose ir akmenynuose;

242.4. potvynių užliejamose teritorijose;

242.5. saugomų rūšių radavietėse ir augavietėse, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse;

242.6. didesnį kaip 0,5 ha ploto paplūdimį;

242.7. valstybės saugomose teritorijose, jei jų įrengimo vietos nenumatytos teritorijų planavimo dokumentuose.

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. 243. Valstybės saugomose teritorijose paplūdimiai, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) pakrantėje, nekeičiant kranto linijos, gali būti įrengiami tik šių teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose vietose.

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. 244. Paviršinio vandens telkinio kranto (pakrantės) erozijos prevencijos ir (ar) erozijos padarinių šalinimo, erozijos pažeisto kranto (pakrantės) tvarkymo ir (ar) atkūrimo priemonės taikomos, kai Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytais atvejais kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai.

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

II1 skyrius

MELIORACIJOS REIKMĖMS Sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo reikalavimai

 1. 245. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų (toliau – sureguliuotos upės) tvarkymo darbus, laikomasi šių reikalavimų:

245.1. saugotini želdiniai tvarkomi Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka;

245.2. iškastas dugno nuosėdas draudžiama sandėliuoti sureguliuotos upės pakrantės apsaugos juostoje. Jei pakrantės apsaugos juosta nenustatyta, iškastos dugno nuosėdos sandėliuojamos ne arčiau kaip 5 m nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos;

245.3. iškastos dugno nuosėdos gali būti naudojamos pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos atstatymui jas suariant, sulėkščiuojant ar paskleidžiant iki 10 cm storio sluoksniu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pabaigus dugno nuosėdų pašalinimo darbus;

245.4. pažeista upės pakrantės apsaugos juosta atkuriama apsėjant daugiamečių žolių mišiniu;

245.5. pašalinus medžius sureguliuotų upių šlaituose ir sureguliuotų upių pakrančių apsaugos juostose, paliekami kelmai;

245.6. šienavimo ir nesaugotinų medžių ir krūmų šalinimo darbai sureguliuotų upių šlaituose ir pakrančių apsaugos juostose gali būti vykdomi be aplinkosauginių apribojimų, išskyrus Aprašo 2.6 p. numatytus atvejus.

 1. 246. Asmuo, planuojantis sureguliuotos upės vagos dugno nuosėdų pašalinimo, upės vagos projektinio gylio atstatymo darbus, privalo:

246.1. pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Aprašo 247 punkte nurodytą informaciją, kai planuojamo tvarkyti sureguliuoto upės ruožo ar atskirų jos ruožų bendras ilgis yra nuo 1,2 km iki 2,5 km, išskyrus Aprašo 246.2.1 papunktyje nurodytą atvejį;

246.2. parengti melioracijos statinio projekto aplinkosauginę dalį (toliau – aplinkosauginė dalis) pagal melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – MTR 1.05.01:2005), reikalavimus, kai:

246.2.1. planuojami Aprašo punkte nurodyti tvarkymo darbai sureguliuotos upės vagoje ar atskiruose jos ruožuose, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip 1,2 km ir ši upė įrašyta Rizikos vandens telkinių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-908 „Dėl Rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“, kurių baseinų teritorijose rizikos veiksniai yra vagos ištiesinimas ir pasklidoji (žemės ūkio) tarša ir (arba) žemės ūkio veikla, kuri daro reikšmingą neigiamą poveikį vandens telkinio būklei ir (arba) žemės ūkio veiklos ribojimai gali turėti reikšmingą teigiamą poveikį vandens telkinio būklei;

246.2.2. planuojami šiame Aprašo punkte nurodyti tvarkymo darbai sureguliuotos upės ruože ar atskiruose jos ruožuose, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip 2,5 km;

 1. 247. Aprašo 246.1 papunktyje nurodytu atveju asmuo, planuojantis sureguliuotos upės tvarkymo darbus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų vykdymo pradžios informuoja raštu arba el. paštu AAD pateikdamas šią informaciją:

247.1. planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą ir darbų vykdymo trukmę;

247.2. planuojamus atlikti tvarkymo darbus, sureguliuotos upės pavadinimą, identifikavimo kodą, nurodytą Lietuvos Respublikos upių ežerų ir tvenkinių kadastre, koordinates pagal LKS-94 koordinačių sistemą, vietovės adresą;

247.3. planuojamo tvarkyti sureguliuotos upės ruožo ilgį (km) ar kelių jos ruožų bendrą ilgį (km), pakrantės apsaugos juostos plotį (m);

247.4. darbų užsakovo kontaktinę informaciją (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės / buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

 1. 248. Melioracijos statinio projekto aplinkosauginė dalis teikiama derinti:

248.1. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – atsakinga institucija), kai tvarkomas sureguliuotos upės ruožas ar keli jos ruožai nėra Saugomoje teritorijoje;

248.2. Saugomos teritorijos direkcijai (toliau – direkcija), kai tvarkomas sureguliuotas upės ruožas ar keli jos ruožai yra Saugomoje teritorijoje.

 1. 249. Atsakinga institucija arba direkcija per 10 darbo dienų nuo melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies gavimo dienos patikrina pateiktus dokumentus ir darbų užsakovui pateikia išvadą, kad pritaria projekto aplinkosauginei daliai arba pateikia motyvuotą nuomonę dėl nepritarimo numatytiems darbams, jeigu aplinkosauginė dalis neatitinka Aprašo II1skyriaus ir MTR 1.05.01:2005 reikalavimų.
 2. 2410. Direkcija, rengdama išvadą, įvertina, ar nebus padaryta žalos Saugomos teritorijos kraštovaizdžiui, saugomoms rūšims, jų radavietėms ir augavietėms, saugomoms natūralioms buveinėms (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) ar kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis) ar kitoms gamtos vertybėms, prireikus siūlo nustatyti reikalavimus tvarkymo darbams, kad tokios žalos būtų išvengta.
 3. 2411. Atsakinga institucija ar direkcija apie suderintą melioracijos statinio projekto aplinkosauginę dalį per 2 darbo dienas turi informuoti AAD ir pateikti suderintos melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies kopiją.

Papildyta skyriumi: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

III SKYRIUS

PROJEKTO DERINIMAS IR PRANEŠIMO PATEIKIMAS

 1. Asmuo, organizuojantis vandens telkinių tvarkymo darbus, pateikia atsakingai institucijai arba direkcijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra valstybiniame parke ar biosferos rezervate, valstybinio rezervato ar valstybinio parko buferinės apsaugos zonoje, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka jai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ar genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektuose, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijose, vieną iš šių dokumentų:

Punkto pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

25.1. pasirašytą Pranešimą raštu, vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytą darbų kiekį:

25.1.1. atsakingai institucijai – kai vykdomi vandens telkinių tvarkymo darbai nėra Saugomoje teritorijoje ir išskyrus 25.1.3 papunktyje nurodytą atvejį;

25.1.2. direkcijai – kai vandens telkinių tvarkymo darbai vykdomi Saugomoje teritorijoje;

25.1.3. AAD – jei, išskyrus Saugomoje teritorijoje. planuojama įrengti ar tvarkyti tik paplūdimį pakrantėje paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), nekeičiant kranto linijos, jei nebus vykdomi vandenyje augančios vandens augalijos pjovimo, vandens telkinio valymo, maudyklos įrengimo ar tvarkymo darbai, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne;

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

25.2. pasirašytą Projektą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu) pateikia atsakingai institucijai, vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus, nepriklausomai ar tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje, ar nėra Saugomoje teritorijoje.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. 251. Kai dėl objektyvių priežasčių Projekte keičiasi dugno nuosėdų apdorojimui ar panaudojimui numatoma vieta ir (ar) iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologija ir panaudojimas ir (ar) vieta sėsdintuvų įrengimui ir (ar) privažiavimo vietos ir (ar) numatomi užbaigiamieji darbai (sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės), asmuo, organizuojantis vandens telkinio tvarkymo darbus, pateikia atsakingai institucijai arba direkcijai prašymą suderinti Projekto pakeitimą, Pranešimo pakeitimą – kai keičiasi vandens telkinio tvarkymo darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data, numatomas tvarkyti plotas, vandens telkinio valymo technologija, dugno nuosėdų panaudojimas.

Papildyta punktu: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. 252. Aprašo 251 punkte numatytais atvejais prašyme turi būti nurodoma (-os) priežastis (-ys), dėl ko teikiamas derinti Projekto pakeitimas ar Pranešimo pakeitimas. Prie prašymo turi būti pridedamas Projekto pakeitimas ar Pranešimo pakeitimas.

Papildyta punktu: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Atsakinga institucija suderina Projektą, Projekto pakeitimą per 30 darbo dienų nuo Projekto, Projekto pakeitimo gavimo atsakingoje institucijoje dienos.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

 1. Pagal kompetenciją atsakinga institucija, direkcija, AAD:

Punkto pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

27.1. vadovaujasi Apraše išdėstytais reikalavimais ir su vandens telkinių tvarkymu susijusiais teisės aktais;

27.2. patikrina duomenis saugomų rūšių informacinėje sistemoje apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes, įvertina, ar tvarkymo darbais nebus padaryta žalos saugomoms rūšims ir jų radavietėms ir augavietėms. Kai vandens telkinio tvarkymo darbai numatomi Saugomoje teritorijoje, nurodytą patikrinimą atlieka Saugomos teritorijos direkcija;

27.3. naudojasi įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir kitų aplinkos ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų informacija tikrindama informaciją apie vandens telkinį ir formuluodama reikalavimus tvarkymo darbams;

27.4. turi teisę kreiptis į kitas institucijas, įstaigas su prašymu dėl reikalingos informacijos gavimo.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Atsakinga institucija Projektą, Projekto pakeitimą, Pranešimą ar Pranešimo pakeitimą, teikia derinti:

28.1. direkcijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje; jeigu patikrinus duomenis SRIS, kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-858 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ׅ, apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes, nustatoma, kad planuojamų vandens telkinių tvarkymo darbų vietoje arba ties ja randama saugomų rūšių, jų radaviečių ir (ar) augaviečių;

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

28.2. atitinkamai savivaldybės administracijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra savivaldybės tarybos įsteigtoje saugomoje teritorijoje;

28.3. Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis patenka į šiaurės Lietuvos karstinio regiono teritoriją;

28.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam skyriui, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijoje, jų apsaugos zonos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. 281. Direkcija Pranešimą ar Pranešimo pakeitimą, kai tvarkomas vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje, teikia derinti:

281.1. Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis patenka į šiaurės Lietuvos karstinio regiono teritoriją;

281.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam skyriui, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijoje, jų apsaugos zonos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje.

Papildyta punktu: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Direkcija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis skyriusar atitinkamos savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projekto, Projekto pakeitimo, Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo iš atsakingos institucijos gavimo dienos patikrina šiuos dokumentus, rengia išvadą numatytiems tvarkymo darbams ir teikia atsakingai institucijai. Rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, direkcija įvertina, ar nebus padaryta žalos Saugomos teritorijos kraštovaizdžiui, saugomoms rūšims, jų radavietėms ir augavietėms, saugomoms natūralioms buveinėms (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos ar kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis) ar kitoms gamtos vertybėms, prireikus siūlo nustatyti reikalavimus tvarkymo darbams, kad tokios žalos būtų išvengta. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis skyrius, rengdamas išvadas apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, įvertina, ar numatyti vandens telkinio tvarkymo darbai nepakenks nekilnojamosioms kultūros vertybėms. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, įvertina, ar numatyti vandens telkinio darbai galimi šiaurės Lietuvos karstinio regiono teritorijoje. Savivaldybės administracija, rengdama išvadą apie pritarimą ir (arba) nepritarimą numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, įvertina, ar numatyti vandens telkinio tvarkymo darbai yra suderinami su savivaldybės tarybos įsteigto draustinio apsaugos ir tvarkymo reikalavimais. Nepateikus išvados per 10 darbo dienų, laikoma, kad direkcija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar atitinkamos savivaldybės administracija pastabų Projektui, Projekto pakeitimui, Pranešimui ar Pranešimo pakeitimui neturi ir numatomiems vandens telkinio tvarkymo darbams pritaria.

Punkto pakeitimai:Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Teisė tvarkyti vandens telkinį įgyjama:

30.1 po 20 darbo dienų nuo Pranešimo, Pranešimo pakeitimo atsakingoje institucijoje, direkcijoje arba AAD gavimo dienos, jeigu per šį terminą atsakinga institucija, direkcija arba AAD nepateikia neigiamos išvados dėl suplanuotų vandens telkinių tvarkymo darbų;

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

30.2. nuo suderinto Projekto gavimo dienos, kai pagal Aprašo 1 priede nurodytus atvejus būtina Projektui gauti pritarimą

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

30.3. nuo suderinto Projekto pakeitimo gavimo dienos.

Papildyta punktu: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657

 1. Jei Projektas, Projekto pakeitimas, Pranešimas ar Pranešimo pakeitimas neatitinka Aprašo reikalavimų, gavus kitų institucijų išvadas dėl nepritarimo numatytiems vandens telkinio tvarkymo darbams, atsakinga institucija arba direkcija, kai Pranešimas, Pranešimo pakeitimas teiktas direkcijai raštu nurodo organizatoriui (asmeniui, organizuojančiam tvarkymo darbus) pašalinti trūkumus. Projekto, Projekto pakeitimo, Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo pateikimo data skaičiuojama nuo dienos, kai atsakingai institucijai arba direkcijai pateikiamas Aprašo reikalavimus atitinkantis Projektas, Projekto pakeitimas, Pranešimas ar Pranešimo pakeitimas.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako tvarkymo darbus organizuojantis asmuo.
 2. Neatlikus vandens telkinio tvarkymo darbų per Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime nustatytą terminą, tvarkymo darbus organizuojantis asmuo, nurodydamas vėlavimo priežastis, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją arba direkciją, kurios suderina naują Projekto, Projekto pakeitimo, Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo įgyvendinimo terminą, priima sprendimą dėl nebaigtų tvarkymo darbų atlikimo termino ir apie tai informuoja Projektą, Projekto pakeitimą, Pranešimą ar Pranešimo pakeitimą nagrinėjusias institucijas ir AAD.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-651, 2018-07-02, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11630, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. Atsakinga institucija arba direkcija apie suderintus Projektus, Projekto pakeitimus ir išvadas Pranešimams ar jų pakeitimams, jei jos buvo teiktos, turi informuoti juos nagrinėjusias institucijas ir AAD, pateikdama jam Projekto, Projekto pakeitimo ar išvados dėl Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo kopiją.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-651, 2018-07-02, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11630

 1. 341. Asmens duomenys kaupiami vandens telkinių ir (ar) jų pakrančių tvarkymo tikslais ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).

Papildyta punktu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

IV SKYRIUS

PROJEKTAS IR PRANEŠIMAS

 1. Vandens telkinio tvarkymo ir (ar) jo pakrantės tvarkymo darbai, kada būtina teikti Pranešimą arba gauti pritarimą Projektui, nurodyti Aprašo 1 priede.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

 1. Projekto sudedamosios dalys:

36.1. bendroji dalis, kurioje informuojama apie:

36.1.1. tvarkymo darbų užsakovą (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės/buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);

36.1.2. planuojamą tvarkyti vandens telkinį (pavadinimas, identifikavimo kodas, koordinatės pagal LKS 94 koordinačių sistemą, vietovės adresas);

36.1.3. darbų vykdymo pradžios ir pabaigos terminus;

36.1.4. darbų vykdymo priežastis ir tikslą;

36.1.5. vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojamą veiklą, numatomą tvarkyti plotą, maudyklos ir (ar) paplūdimio įrengimo plotą, vandens telkinio pakrantės dalies tvarkymo plotą, planuojamos tvarkyti teritorijos, maudyklos ir (ar) paplūdimio įrengimo ilgį ir plotį, pakrantės plotą, kuriame taikomos erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonės, pažeistos pakrantės tvarkymo ir (ar) atkūrimo priemonės;

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.1.6. iškastų dugno nuosėdų, pašalintos augalijos apdorojimui ar panaudojimui numatomą vietą;

36.1.7. iškastų dugno nuosėdų, pašalintos augalijos kiekį, iškastų dugno nuosėdų tvarkymo technologiją ir panaudojimą;

36.1.8. būsimus darbus, jų organizavimą, priemones sumažinti neigiamą poveikį aplinkai arba kompensuoti;

36.1.9. galimų avarinių situacijų, jų prevencijos ir avarijų likvidavimo būdus;

36.1.10. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio, išskyrus pakrančių tvarkymo darbus;

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.1.11. vandens telkinio savininko (-ų) sutikimas (-ai) dėl vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo darbų;

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.1.12. ekstremalių situacijų komisijos sprendimas – taikant erozijos prevencijos ir (ar) erozijos padarinių šalinimo ar erozijos pažeistos pakrantės tvarkymo ir (ar) atkūrimo priemones.

Papildyta papunkčiu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.2. technologinė dalis – pateikiami reikalavimai vandens telkinio tvarkymo darbams – vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo, maudyklos įrengimo ir (ar) tvarkymo, paplūdimio įrengimo ir (ar) tvarkymo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, projektuojamos privažiavimo vietos ir užbaigiamieji darbai (sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, numatoma vandens kokybės stebėsena ir jos gerinimo priemonės, pvz., makrofitų pjovimas, įžuvinimas ir pan.), erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonių vandens telkinio pakrantėje taikymo darbai (aprašoma darbų technologija ir naudojamos priemonės);

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.3. vietovės schema: vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės (ne senesnės kaip 5 metų), vandens telkinio apsaugos juostos ir kitos teritorijos, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, reikalingi tvarkymo darbams, nuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis, pakrantė ar jos dalis);

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.4. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

36.5. planuojant naudoti ar perduoti kitam asmeniui dugno nuosėdas tręšimui žemės ūkyje, turi būti atlikti Aprašo 13 punkte numatyti tyrimai. Jei numatoma dugno nuosėdas perleisti kitam asmeniui, turi būti priimančio asmens sutikimas;

36.6. jei vandens telkinyje ar pakrantėje, kur numatomi vandens telkinio tvarkymo darbai, randama saugomų rūšių, Projekte ar Projekto pakeitime turi būti numatytos saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apsaugos priemonės;

36.7. išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros;

36.8. atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

36.9. Projektą, projekto pakeitimą rengiančių asmenų kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-202, 2019-04-08, paskelbta TAR 2019-04-08, i. k. 2019-05787

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Aprašo 2 priede nustatytais reikalavimais.
 2. Dirvožemio, dugno nuosėdų ir vandens tyrimus turi atlikti laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčios leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, išduotus Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

 1. Projektą gali rengti asmenys, turintys Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą išsilavinimą.

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-202, 2019-04-08, paskelbta TAR 2019-04-08, i. k. 2019-05787

 1. Rengiant Pranešimą, Pranešimo pakeitimą, teikiama informacija:

40.1. asmens, organizuojančio tvarkymo darbus, kontaktinė informacija (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės / buveinės adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);

40.2. planuojamo tvarkyti vandens telkinio pavadinimas;

40.3. vietovės adresas;

40.4. tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94;

40.5. sklypo planas ar kita kartografinė medžiaga apie vietą, kurioje numatomi tvarkymo darbai;

40.6. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;

40.7. darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data;

40.8. vandenyje augančios augalijos pjovimo plotas, jei numatomas augalijos pjovimas;

40.9. vandens telkinio valymo darbų plotas, jei numatomi valymo darbai;

40.10. maudyklos įrengimo ar tvarkymo plotas, vandens telkinio dugne paskleidžiant mineralinį gruntą plotas ir pilamo grunto sluoksnis, jei numatomas maudyklos įrengimas ar tvarkymas;

40.11. schema ar schemos su pažymėtomis žemės sklypo ir paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ribomis, taip pat atsižvelgiant į numatomas veiklas atitinkamai schemoje (-se) turi būti pažymėtas numatomasvandenyje augančios augalijos pjovimo plotas, vandens telkinio valymo plotas, augalijos ir dugno nuosėdų sandėliavimo, šalinimo ar paskleidimo plotas ir maudyklos įrengimo ar tvarkymo, vandens telkinio dugne paskleidžiant mineralinį gruntą, plotas;

40.12. vandenyje augančios augalijos pjovimo, šalinimo, vandens telkinio valymo, maudyklos įrengimo ar tvarkymo, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, technologijos aprašymas (kokie darbai bus vykdomi vandens telkinio dalyje, kaip bus šalinama vandenyje auganti vandens augalija, kaip bus valomos vandens telkinio dugno nuosėdos, kokiu būdu numatoma transportuoti pašalintą vandens augaliją ir išvalytas vandens telkinio dugno nuosėdas į jų sandėliavimo ir (ar) kompostavimo vietą, kokia bus naudojama technika atliekant planuojamus vandens telkinio tvarkymo ir/ar maudyklos įrengimo ar tvarkymo darbus ir pan.);

40.13. numatomas dugno nuosėdų, pašalintos augalijos panaudojimas (kaip bus tvarkoma ir/ar panaudojama pašalinta vandens augalija, išvalytos dugno nuosėdos, priimančio asmens sutikimas, jei numatoma nuosėdas perleisti kitam asmeniui, ir pan.);

40.14. vietovės fotonuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas vandens telkinys ar jo dalis);

40.15. vandens telkinio savininko (-ų) sutikimas (-ai) dėl vandens telkinio tvarkymo darbų;

40.16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio;

40.17. informacija apie pakrantės žemės paviršiaus vidutinį nuolydžio / polinkio kampą (topografinis vietovės planas su geodeziniais aukščiais ir pjūviais), jeigu planuojama įrengti paplūdimį pakrantėje;

Papildyta papunkčiu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

40.18. išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros.

Papildyta papunkčiu: Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

Punkto pakeitimai: Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657, Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419

V SKYRIUS

atsakomybė

 1. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Institucijų sprendimai dėl vandens telkinių tvarkymo darbų vykdymo gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo

1 priedas

VANDENS TELKINIO TVARKYMO IR (AR) JO PAKRANTĖS TVARKYMO DARBAI, KADA BŪTINA TEIKTI PRANEŠIMĄ ARBA GAUTI PRITARIMĄ PROJEKTUI

Vandens telkinio tvarkymo darbai Tvarkymo darbų mastas (plotas, ilgis ir kt.), kada
būtina teikti Pranešimą būtina gauti pritarimą Projektui
1.   Vandens telkiniai Saugomose teritorijose1
1.1. vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas plotas ≤ 0,04 ha plotas > 0,04 ha
1.2. vandens telkinio valymo darbai plotas ≤ 0,04 ha plotas > 0,04 ha
1.3. maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos pilamo grunto sluoksnis ≤ 10 cm,

plotas ≤ 0,04 ha

pilamo grunto sluoksnis > 10 cm,

plotas > 0,04 ha

1.4. biomanipuliacija visi plotai
1.5. teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas visi plotai
1.6. dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymo (renatūralizavimo) darbai visais atvejais
1.7. paplūdimio įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), pilamo grunto sluoksnis ≤ 40 cm pakrantėje, nekeičiant kranto linijos kranto linijos ilgis iki 20 m

 

kranto linijos ilgis > 20 m iki 200 m
2.   Kiti vandens telkiniai
2.1. vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas, išskyrus miestų, miestelių teritorijose esančiuose rekreacijai svarbiuose  vandens telkiniuose ar jų pakrantėse, kurie teritorijų planavimo dokumentais ar savivaldybių tarybos sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms plotas nuo 0,04 iki 0,1 ha (įskaitytinai) plotas > 0,1 ha
2.2. vandens telkinio valymo darbai plotas nuo 0,04 iki

0,1 ha (įskaitytinai)

plotas > 0,1 ha
2.3. maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos plotas nuo 0,04 ha iki

0,1 ha (įskaitytinai), pilamo grunto sluoksnis ≤ 10 cm

plotas > 0,1 ha, pilamo grunto sluoksnis

> 10 cm

2.4. biomanipuliacija visi plotai
2.5. teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas visi plotai
2.6. dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymo (renatūralizavimo) darbai visais atvejais
2.7. paplūdimio įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), pilamo grunto sluoksnis ≤ 40 cm pakrantėje, nekeičiant kranto linijos kranto linijos ilgis nuo 20 m iki 200 m

 

3. kiti vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai
3.1. erozijos pažeistos pakrantės tvarkymas ir (arba) erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonių taikymas visais atvejais

1  jeigu atitinkama veikla neuždrausta teisės aktais.

____________________

Priedo pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo 2 priedas:

PROJEKTUI (VANDENS TELKINIO TVARKYMO IR (AR) JO PAKRANTĖS TVARKYMO DARBAMS) KELIAMI REIKALAVIMAI

Vandens telkinio tvarkymo

darbai

Reikalavimai
1. Makrofitų šalinimas, sodinimas 1.1. planuojant makrofitų šalinimo darbus, įvertinama, ar nėra reikšmingos biogeninių ir organinių medžiagų prietakos į vandens telkinius, skatinančios vandens telkinio užžėlimą. Jeigu tokia prietaka egzistuoja, pirmiausia reikėtų ją nutraukti arba atlikti makrofitų šalinimą komplekse su prietakos mažinimo priemonėmis;

1.2. šalinant makrofitus, numatomos priemonės, kurios neleistų augalų liekanoms sklisti vandens telkinyje;

1.3. vykdant makrofitų šalinimą, turi būti palikti makrofitų plotai (atsižvelgiant į vandens telkinio tvarkomą plotą), išskyrus invazinių rūšių makrofitus, kurie šalinami vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių aprašas;

1.4. jei makrofitus sodinti planuojama didesniame kaip 5 proc. vandens telkinio plote, parengiamas makrofitų sodinimo planas, kuriame matytųsi parinktos makrofitų rūšys, sodinimo plotas, galimas poveikis ekosistemai;

1.5. jeigu vandens telkinyje planuojama sodinti svetimžemių makrofitų rūšis, neatsižvelgiant į sodinamą plotą, reikia vadovautis Invazinių rūšių aprašu.

2. Dugno nuosėdų šalinimas

 

2.1. planuojant šalinti dugno nuosėdas, reikia atlikti susikaupusių dugno nuosėdų sluoksnio (storio, kilmės) ir batimetrinius tyrimus;

2.2. planuojant tvarkyti vandens telkinį urbanizuotoje teritorijoje arba yra duomenų apie praeityje buvusią ar dabar vykdomą taršą,  reikia atlikti vandens telkinyje susikaupusių dugno nuosėdų cheminius tyrimus;

2.3. draudžiama šalinti dugno nuosėdas giliau nei iki mineralinio grunto;

2.4. valant didesnį kaip 5 ha vandens telkinio plotą arba daugiau kaip 50 proc. vandens telkinio ploto, po vandens telkinio tvarkymo darbų reikia vandens telkinį įžuvinti. Vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys įveisiamos vadovaujantis Vandens telkinių tvarkymo tipiniais planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Vandens telkinių tvarkymo tipinių planų ir vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo“. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys įveisiamos pagal vandens telkinio valdytojo patvirtintus žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planus. Jei vandens telkinyje atlikti žuvų išteklių moksliniai tyrimai ir pateiktos rekomendacijos dėl žuvų įveisimo, vandens telkinys įžuvinamas vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis. Įveisiamų žuvų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“.

3. Perteklinio fosforo cheminis surišimas į patvarius ir inertinius junginius 3.1. planuojant fosforo surišimo darbus, vadovaujantis vandens tyrimų ar vandens telkinių valstybinio ar savivaldybių monitoringo duomenimis, turi būti įvertintas vandens telkinio pH, bedeguonės sąlygos, fosforo išsiskyrimas iš dugno nuosėdų;

3.2. fosforo surišimo darbai atliekami vandens telkinio dalyje, kurioje gylis – ne mažesnis kaip 3 m;

3.3. vykdant tvarkymo darbus upėse, draudžiama vykdyti perteklinio fosforo cheminio surišimo į patvarius ir inertinius junginius darbus.

4. Biomanipuliacija 4.1. planuojant vykdyti biomanipuliaciją, turi būti atlikti ichtiologiniai tyrimai ir parengtas biomanipuliacijos planas;

4.2. planuojant įveisti svetimžemių žuvų rūšių, būtina vadovautis Invazinių rūšių aprašu.

5. Dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymas (renatūralizavimas) renatūralizavimo darbai vykdomi, kai upės vagos ruožo morfologinės savybės pakeistos dėl ūkinės veiklos ir jei tokie darbai nepažeidžia melioracijos statinių funkcionalumo.
6. Vandens telkinio pakrantės šlaito nuošliaužos ir (arba) pakrantės šlaito erozijos prevencijos ir jos padarinių šalinimo priemonės 6.1. vandens telkinio kranto linijos tvirtinamos lauko akmenų metiniu, medinių rąstelių perkala, žabiniais ir pan.;

6.2. vandens telkinio pakrantės šlaitas tvirtinamas biologine danga – daugiamečiais žoliniais augalais ir krūmais su stipria šaknų sistema, karklų gyvašakėmis, pinučių tvorelėmis ir pan.;

6.3. vandens telkinio pakrantės šlaitas tvirtinamas geotekstile, geokoriu, skaldos čiužiniais, gabionais ir pan.;

6.4. vandens telkinio pakrantės šlaito nuošliaužos užpylimas žvyru ar smėliu jį sutankinant;

6.5. rengiant vandens telkinio pakrantės ir pakrantės šlaito erozijos prevencijos ir jos padarinių šalinimo priemonių taikymo projektus, pirmenybė teikiama vietovei būdingų augalų rūšių ir gamtinių medžiagų panaudojimui;

6.6. jeigu erozijos prevencijai ar jos padariniams šalinti statomi hidrotechnikos statiniai (kranto apsaugos statiniai, krantinės, kiti statiniai aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti), projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.“

____________________

Priedo pakeitimai: Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419, Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-1950

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas Nr. D1-471, 2015-06-16, paskelbta TAR 2015-06-16, i. k. 2015-09657 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas Nr. D1-305, 2017-04-13, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06419 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas Nr. D1-651, 2018-07-02, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11630 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas Nr. D1-1015, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19507 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas Nr. D1-202, 2019-04-08, paskelbta TAR 2019-04-08, i. k. 2019-05787 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dalintis naujiena

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *